ساعت فعالیت کتابخانه


 ساعت فعالیت کتابخانه


(به جز روزهای تعطیل)


شنبه تا دوشنبه:

 بعداز ظهرها از ساعت 12/30  الی 18/30

سه شنبه تا پنجشنبه:

صبح ها از ساعت 7/30  الی 13/30

پنجشنبه ها: 7/30  الی 12/30کتابخانه هر روز برای عموم باز است.

سالن مطالعه روزهای زوج مختص خواهران و روزهای فرد مختص برادران