معرفی کتابخانه های شهرستان بن

رئیس اداره کتابخانه های شهرستان بن: سرکارخانم شریف پور

کتابخانه شهدا بن: مسئول کتابخانه: سرکار خانم داوودی / کتابداران: آقای طاهری، آقای محمدیان، خانم سعیدی زاده    تلفن: 33724845

کتابخانه علامه طباطبایی ره وردنجان: مسئول کتابخانه: خانم کریمی  33743525

کتابخانه پروین اعتصامی یان چشمه: مسئول کتابخانه: خانم بهارلویی

کتابخانه آیت الله نجفی شیخ شبان: مسئول کتابخانه: خانم کاظمی  33732717